fotograf ślubny Koszalin

UWAGA! Portal używa cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza
zgodę na ich wykorzystanie.
Czytaj zasady cookies.

Imieniny obchodzą Antoni, Kinga, Krystyna, Kunegunda, Olga, Wojciecha.


Ze świata: Izrael wznowił operację w Strefie Gazy.


20 lutego w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie wywieszono zaakceptowaną przez prezydenta Piotra Jedlińskiego listę 144 osób, którym przysługuje najem lokalu socjalnego, komunalnego i do remontu. W tym roku rozpatrzono ponad 700 podań. Na liście znalazły się 42 rodziny, które otrzymają lokale socjalne, 56 rodzin, które otrzymają lokale docelowe na czas nieoznaczony oraz 46 rodzin, wytypowanych do zawarcia umowy najmu po wykonanym remoncie lokalu na koszt własny i we własnym zakresie.

- Aby jak najsprawiedliwiej dokonać przydziału mieszkania, członkowie Komisji muszą nie tylko bardzo wnikliwie przeanalizować przedstawione dokumenty, ale również w terenie sprawdzić warunki mieszkaniowe ubiegających się o mieszkania rodzin, wnikliwie zbadać ich sytuację. I tak się stało - mówił podczas konferencji prasowej zastępca prezydenta Andrzej Kierzek. W konferencji uczestniczyli członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej z jej szefową, radną Barbarą Grygorcewicz.


Zasady przydziału lokali komunalnych

Kto może starać się o przydział lokalu komunalnego ?
Prawo o ubieganie się o wynajem lokalu komunalnego mają osoby które spełniają łącznie następujące kryteria:
• są członkami wspólnoty samorządowej - należy przez to rozumieć osoby zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Koszalin z zamiarem stałego pobytu,
• nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych - należy przez to rozumieć osoby nie posiadające tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub nie będące współlokatorami, które zamieszkują w lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 powierzchni pokoi, z zastrzeżeniem, że jeżeli osoby te są osobami niepełnosprawnymi lub zamieszkują w lokalu razem z osobami niepełnosprawnymi w normatywnej powierzchni pokoi nie uwzględnia się 10 m2 na jedną osobę niepełnosprawną.
• średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenie wniosku wynosi:

o przydział lokalu socjalnego: gdy dochód nie przekracza :
- w gospodarstwie jednoosobowym - 125 % najniższej emerytury,
- w gospodarstwie wieloosobowym - 80 % najniższej emerytury,

o przydział lokalu na czas nieoznaczony:
- w gospodarstwie jednoosobowym - 200 % najniższej emerytury,
- w gospodarstwie wieloosobowym - 125 % najniższej emerytury,

o przydział lokalu do remontu i modernizacji na koszt własny i we własnym zakresie:
- w gospodarstwie jednoosobowym - 500 % najniższej emerytury,
- w gospodarstwie wieloosobowym - 250 % najniższej emerytury,


Gdzie składać wnioski o przydział lokalu, jakie dokumenty są wymagane do określenia czy wniosek spełnia kryteria ?
Osoby ubiegające się o przydział lokalu z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Koszalin zobligowane są do wypełnienia i złożenia formalnego druku wniosku o przydział lokalu. Obowiązujące druki można pobrać w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Dziale Spraw Lokalowych, sekretariacie, kancelarii, ZGM - 1,2,4 oraz ze strony internetowej www.zbm.koszalin.pl .
Wymaganymi dokumentami, na podstawie których dokonywana jest kwalifikacja wniosków są: wypełniony wniosek o przydział lokalu komunalnego, dowód osobisty wnioskodawcy i współmałżonka (do wglądu), zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach brutto za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku, (dochód brutto winien być pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe), dokumenty potwierdzające wysokość renty, emerytury, alimentów, zasiłków, zaświadczenie o ilości osób zamieszkujących w miejscu stałego zameldowania, orzeczenie o niepełnosprawności. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do wynajmu lokalu komunalnego wymagają przedstawienia innych dokumentem niż wymienione, wnioskodawca może zostać wezwany do złożenia również innych dokumentów.

Kto określa warunki i zasady ubiegania się o przydział lokalu komunalnego?
Ogólne zasady określa Ustawa z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego na jej podstawie w 2001 roku została podjęta uchwała nr XXIX/510/01 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 1 grudnia 2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Koszalina, która szczegółowo określa zasady i kryteria przydziału lokali na terenie naszej gminy.

źródło & foto: newsletter koszalin.pl

.

.

wideofilmowanie koszalin

sala weselna Koszalin

nauka jazdy koszalin

.


Wydawca serwisu KOSZALIN.PRO - Mont-Server.Com Jerzy Górski
Projekt strony Mont-Server.Com

Fotograf ślubny koszalin piotrkarpinski.pl
Projekty oraz realizacja zdjęć ślubnych w Koszalinie www.piotrkarpinski.pl